ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงชนบทมีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 153แห่ง และด้วยเหตุที่ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง กรมทางหลวงชนบทจึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว ให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจร (Traffic Movement; T.M) มากกว่า 100,000จะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนนของกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม

ถนนสาย ทล.4-บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง, นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในถนนของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2560ให้ดำเนินการก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ โดยมีรูปแบบพื้นสะพานเป็นโครงสร้างพิเศษแตกต่างจากสะพานโดยทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญให้การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้างสะพานลักษณะนี้ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับมีงานก่อสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสะพานในลักษณะเดียวกันนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานแทน