บทที่ 2 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

 

2.1  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 2563เท่ากับ 1.29% ผลงานสะสม เท่ากับ 3.73 %โดยผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุม,ขออนุมัติวัสดุ/โรงงานและงานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตรแสดงไว้ในตารางที่ 2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

2.2  รายละเอียดของความก้าวหน้าในสายทาง

 

ที่ปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าของงาน และนำมาจัดทำเป็น S-CURVE เปรียบเทียบกันระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 2.2-1

รูปที่ 2.2-1 S-CURVE เปรียบเทียบระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้างของโครงการจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด

2.3  สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

 

ในเดือน มกราคม 2563 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง แต่ไม่มีการตรวจรับงานใดๆ ดังสรุปในตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1 สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

2.4  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรมสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุ

 

2.5  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาสืบเนื่อง: จากปัญหา-อุปสรรค ในปี 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุได้ กรมทางหลวงชนบทจึงได้ออกหนังสือ    ขอชะลอการเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน 17 สิงหาคม 2560 แก่ผู้รับจ้าง จนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กรมทางหลวงชนบทได้ออกหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างรอการอนุญาตอย่างเป็นทางการ  ได้ตั้งแต่ 2 กันยายน 2562 ทำให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนของบริเวณ กม. 0+000 ถึง 0+362 ได้ แต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการเข้าพื้นที่กรมสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุได้

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้แนะนำให้ผู้รับจ้างดำเนินงานในช่วง กม. 0+000 ถึง 0+362 ในระหว่างที่รอกรมสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุ อนุญาตให้เข้าพื้นที่

 

ปัญหางานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร :

ผู้รับจ้างมิได้ส่งแผนจัดการจราจรชั่วคราวแก่ที่ปรึกษา

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่ง แผนจัดการจราจรชั่วคราวแก่ที่ปรึกษาให้เร็วที่สุด

 

ปัญหางานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง:

ผู้รับจ้างยังมิได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของงานที่ระบุในคุณลักษณะและข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้

หลักฐานซึ่งแสดงว่า จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการฯ

 1. หลักฐานซึ่งแสดงว่าการประกันภัยทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว(ยังมิได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการฯ)
 2. สำเนาเงื่อนไขการประกันภัยต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาพร้อมทั้งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน(ยังมิได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการฯ)
 3. มีขั้นตอนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุข
 4. มีคู่มือความปลอดภัยและแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย
 5. มีแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน
 6. มีผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง( จป. วิชาชีพ)
 7. มีการ์ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นเป็นครั้งที่ 1 ของโครงการให้แก่ บุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกคน
 8. การจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่ดำเนินการในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ

ของวิศวกรของผู้ว่าจ้าง

 1. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างประจำวัน
 2. มีการประชุมและรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในระหว่างเดือน
 3. มีการจัดทำรายงานความปลอดภัยในระหว่างเดือน
 4. มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุในระหว่างเดือน
 5. มีการดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบข้องผู้รับจ้างเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามที่วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามองค์ประกอบของงานที่ระบุในคุณลักษณะและข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างให้เร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาควบคุมงาน ได้ให้คำแนะนำและเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการทั้งในด้านของเอกสารและหน้างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง