บทที่ 3 รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

 

3.1  รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

ในเดือน มกราคม 2563 ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

3.1.1        การควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง ในเดือน มกราคม 2563มีรายละเอียดการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานตามที่กล่าวในบทที่ 2 ข้อ2.2 รายละเอียดความก้าวหน้าของงานในสายทาง

ความก้าวหน้าในช่วงเดือนมกราคม 2563(3.73%)ผลงานความก้าวหน้าแสดงไว้ในตารางที่ 3.1-1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษา

3.2  การตรวจสอบการอนุมัติการใช้วัสดุ

ในเดือน มกราคม 2563ได้แสดงเกณฑ์การทดสอบGeneral Test และ Control Test แสดงไว้ในตารางที่ 3.2-1 – 3.2-3 ดังนี้

ตารางที่ 3.2-1 ตารางการทดสอบ General Test และ Control Test

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-31มกราคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.2 ตารางผลการทดสอบวัสดุ General Test

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023 แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-31มกราคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.3 ตารางผลการทดสอบวัสดุ Control Test

3.3  การจัดการประชุมและการจัดส่งเอกสาร

ในการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างดังนี้

3.3.1        การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

 

  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอ ประจำเดือนมกราคม 2563

  • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563

  • จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2563