ภาคผนวก ก การจัดการบุคลากร

การบริหารโครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023

แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท

คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

1.  นายสุพร   เตไชยา                 วิศวกรใหญ่       ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

2.  นายสุพน   เดชพลมาตย์         ผส.สท.                      กรรมการตรวจการจ้าง

3.  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม                       กรรมการตรวจการจ้าง

4.  นายอภิชัย   วชิระปราการพงษ์                ผอ.กคพ. สกส.           กรรมการตรวจการจ้าง

5.นายสุรชัย   ต้นสายเพ็ชร          ผอ.กจส. สกส.            กรรมการตรวจการจ้าง

6.นางสาวฉัตรนภา   รักชาติเจริญผอ.สปส. สกส.            กรรมการตรวจการจ้าง

เจ้าหน้าที่ประสานงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ

1.นายจีรศักดิ์     เจียมสมบุญ                นายช่างโยธาชำนาญงาน สกส.    เป็นหัวหน้า

2.  นายเก่งกาจ       ธีรวัฒน์        วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.

3.  นายเอกภาพ       ประเสริฐสังข์         นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บุคลากรบริษัทที่ปรึกษา

 1. นายประทาน              นรพัลลภ           ผู้จัดการโครงการ
 2. นายสิปปวุฒิ               ถาวรานันต์                วิศวกรโครงการ
 3. นายโสภณ         ซอโฉม                      วิศวกรโครงสร้าง
 4. ดร.สมชาย         ประยงค์พันธ์              วิศวกรปฐพีกลศาสตร์/ฐานราก
 5. นายสิทธิพร                สุพิชชากุล         วิศวกรระบายน้ำ/ชลศาสตร์
 6. นายสุทธิชัย                พัวพันประเสริฐ           วิศวกรไฟฟ้า
 7. นายรักษ์พงศ์              วานิชเสถียร               วิศวกรมีประสบการณ์
 8. นายภัทรพล               อิ้ววังโส                     ช่างเทคนิค (ผู้ช่วยวิศวกร) 1
 9. นายอุดม            จิตตวิเชียร         ช่างเทคนิค (ผู้ช่วยวิศวกร) 2
 10. นางสาวอชิรญาณ์       ใจหนัก                     เลขานุการ

บุคลากรบริษัทผู้รับจ้าง

 1. นางวรรณา                เจียรพันธุ์                   กรรมการผู้จัดการ
 2. นายนที                     เจียรพันธุ์                   ผู้จัดการโครงการ
 3. นายอดิศักดิ์                กันเมล์                               วิศวกรโครงการ
 4. นายอิศรา           สุวรรณธาดา                      วิศวกรสนาม
 5. นายวรเดช         แสงสุวรรณ                        โฟร์แมนงานโครงสร้าง
 6. นายสรุชาติ                ไชยต้นเทือก                      โฟร์แมนงานแอสฟัลท์ติกฯ
 7. นายจรัล                    พันนุภภา                   โฟร์แมนควบคุมการขนส่งวัสดุ