บทที่ 4 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

 

แผนงานก่อสร้างประจำเดือนมีนาคม 2563คาดว่าจะได้ผลงานเท่ากับ 6.95%ของโครงการฯ คิดเป็นมูลค่ารวม4,984,926.34บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1  แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

1.  งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.007%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.011%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.036%

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.028%

รวมแผนงานงานทั่วไปฯคิดเป็น 0.082% ของโครงการ

 

2.งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก

 • งานเสาเข็มพร้อมตอก ขนาด 0.4 x 0.4 ม. (Abutment)(จำนวน20ต้น ยาวเฉลี่ย 15.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.041%

 • งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.(จำนวน 103 ต้น ยาวเฉลี่ย 42.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     2.187%

 • งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จำนวน 32 ต้น ยาวเฉลี่ย 44.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     1.002%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.1 (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.032%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.3

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.260%

 

 • งานโครงสร้างฐานรากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.031%

 • งานโครงสร้างฐานรากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.109%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานป้องกันดินพังทลายของหลุมขุดฐานราก (Steel Sheet Pile และระบบค้ำยัน)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.448%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานขุดดินและกลบกลับ

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.021%

 

รวมแผนงาน งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก คิดเป็น 4.131% ของโครงการ

 

3.โครงสร้างส่วนล่าง

 • คอนกรีตชนิด ค.3

รวมแผนงานคิดเป็น                     1.147%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.592%

 • งานโครงสร้าง Abutment

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.064%

 

รวมแผนงาน โครงสร้างส่วนล่าง คิดเป็น 1.803% ของโครงการ

 

4.งานโครงสร้างอื่นๆ

 • งานเสาเข็มพร้อมตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม.พร้อมตอก(จำนวน 366 ต้น ยาวเฉลี่ย 11.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.344%

 • พื้นบนเสาเข็ม

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.233 %

 • ผนัง MSE Wall

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.308 %

 

 • Approach Slab

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.051 %

 

รวมแผนงานงานโครงสร้างอื่นๆ คิดเป็น 0.936% ของโครงการ

4.2  แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

ที่ปรึกษามีแผนในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด สำหรับเดือนมีนาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ควบคุมการก่อสร้างตามรายละเอียดในสัญญา
 2. การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
 3. ตรวจสอบแผนงาน
 4. ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้างก่อสร้าง
 5. เก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน
 6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
 7. การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน มีนาคม 2563
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563
  • จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 8. การประชุมและประสานงาน
  • ประชุมร่วมระหว่างนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง