รายงานความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 07

บทที่ 3 รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

 

3.1  รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

ในเดือน มีนาคม 2563 ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

3.1.1        การควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง ในเดือน มีนาคม 2563มีรายละเอียดการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานตามที่กล่าวในบทที่ 2 ข้อ2.2 รายละเอียดความก้าวหน้าของงานในสายทาง

ผลความก้าวหน้าในช่วงเดือนมีนาคม 2563แสดงไว้ในตารางที่ 3.1-1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษา

 

3.2  การตรวจสอบการอนุมัติการใช้วัสดุ

ในเดือน มีนาคม 2563ได้แสดงเกณฑ์การทดสอบGeneral Test และ Control Test แสดงไว้ในตารางที่ 3.2-1 – 3.2-3 ดังนี้

 

 

ตารางที่ 3.2-1 ตารางการทดสอบ General Test และ Control Test

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-31มีนาคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.2 ตารางผลการทดสอบวัสดุ General Test

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023 แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-31มีนาคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.3 ตารางผลการทดสอบวัสดุ Control Test

3.3  การจัดการประชุมและการจัดส่งเอกสาร

ในการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างดังนี้

3.3.1        การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

 

 • จัดทำรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอ ประจำเดือนมีนาคม 2563
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 

บทที่ 4 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

 

แผนงานก่อสร้างประจำเดือนเมษายน 2563คาดว่าจะได้ผลงานเท่ากับ 7.12%ของโครงการฯ คิดเป็นมูลค่ารวม15,019,631.65 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1  แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

1.  งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.007%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.011%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.036%

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.028%

รวมแผนงานงานทั่วไปฯคิดเป็น 0.082% ของโครงการ

 

2.งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก

 • งานเสาเข็มพร้อมตอก ขนาด 0.4 x 0.4 ม. (Abutment)(จำนวน20ต้น ยาวเฉลี่ย 15.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.041%

 • งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.(จำนวน 103 ต้น ยาวเฉลี่ย 42.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     2.187%

 • งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จำนวน 32 ต้น ยาวเฉลี่ย 44.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     1.002%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.1 (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.043%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.3

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.346%

 

 • งานโครงสร้างฐานรากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.041%

 • งานโครงสร้างฐานรากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.145%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานป้องกันดินพังทลายของหลุมขุดฐานราก (Steel Sheet Pile และระบบค้ำยัน)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.597%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานขุดดินและกลบกลับ

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.028%

 

รวมแผนงาน งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก คิดเป็น 4.431% ของโครงการ

 

3.โครงสร้างส่วนล่าง

 • คอนกรีตชนิด ค.3

รวมแผนงานคิดเป็น                     1.147%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.592%

 • งานโครงสร้าง Abutment

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.064%

 

รวมแผนงาน โครงสร้างส่วนล่าง คิดเป็น 1.803% ของโครงการ

 

4.งานโครงสร้างอื่นๆ

 • งานเสาเข็มพร้อมตอก ขนาด 0.26 x 0.26 ม.พร้อมตอก(จำนวน 366 ต้น ยาวเฉลี่ย 11.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.344%

 • พื้นบนเสาเข็ม

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.233 %

 • ผนัง MSE Wall

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.123%

 

 • Approach Slab

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.102%

 

รวมแผนงานงานโครงสร้างอื่นๆ คิดเป็น 0.802% ของโครงการ

 

4.2  แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

ที่ปรึกษามีแผนในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด สำหรับเดือนเมษายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ควบคุมการก่อสร้างตามรายละเอียดในสัญญา
 2. การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
 3. ตรวจสอบแผนงาน
 4. ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้างก่อสร้าง
 5. เก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน
 6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
 7. การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน เมษายน 2563
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563
  • จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 8. การประชุมและประสานงาน
  • ประชุมร่วมระหว่างนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง

บทที่ 2 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

 

2.1  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2563เท่ากับ 2.48% ผลงานสะสม เท่ากับ 8.57%แสดงดังต่อไปนี้

 1. งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.007%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.011%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.036 %

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.028%

รวมแผนงาน งานทั่วไปฯ คิดเป็น 0.082 % ของโครงการฯ

 

2.งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก

 • งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.(จำนวน 103 ต้น ยาวเฉลี่ย 42.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.531%

 • งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จำนวน 32 ต้น ยาวเฉลี่ย 44.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     1.095%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.1 (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.052%

 • งานงานป้องกันดินพังทลายของหลุมขุดฐานราก (Steel Sheet Pile และระบบค้ำยัน)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.721%

รวมแผนงาน งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก คิดเป็น 2.399% ของโครงการฯ

 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

2.2  รายละเอียดของความก้าวหน้าในสายทาง

ที่ปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าของงาน และนำมาจัดทำเป็น S-CURVE เปรียบเทียบกันระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 2.2-1

รูปที่ 2.2-1 S-CURVE เปรียบเทียบระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้างของโครงการจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด

2.3  สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

 

ในเดือน มีนาคม 2563 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง แต่ไม่มีการตรวจรับงานใดๆ ดังสรุปในตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1 สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

2.4  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุ
 • กรมธนารักษ์ พื้นที่นครปฐม

 

2.5  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาหน้างาน: เครื่องจักรที่ใช้ในงานเสาเข็มเจาะ อยู่ในสภาพไม่พร้อมปฏิบัติงานหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้แนะนำให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการประสานงานกับ
บริษัท ซี.เค. บอร์น ไพพ์ จำกัด ให้นำเครื่องจักรที่มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ามาในโครงการฯ ให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ผู้รับจ้างได้แก้ปัญหาแล้ว

 

ปัญหางานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร:

ผู้รับจ้างมิได้ส่งแผนจัดการจราจรชั่วคราวแก่ที่ปรึกษา

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่ง แผนจัดการจราจรชั่วคราวแก่ที่ปรึกษาให้เร็วที่สุดเนื่องจากกรมทางหลวงชนบท ได้ออกหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ของกรมสัตว์ทหารบก แล้ว

 

ปัญหางานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง:

ผู้รับจ้างยังมิได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของงานที่ระบุในคุณลักษณะและข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้

หลักฐานซึ่งแสดงว่า จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการฯ

 1. หลักฐานซึ่งแสดงว่าการประกันภัยทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว(ยังมิได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการฯ)
 2. สำเนาเงื่อนไขการประกันภัยต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาพร้อมทั้งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน(ยังมิได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการฯ)
 3. มีขั้นตอนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุข
 4. มีคู่มือความปลอดภัยและแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย
 5. มีแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน
 6. มีผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง( จป. วิชาชีพ)
 7. มีการ์ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นเป็นครั้งที่ 1 ของโครงการให้แก่ บุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกคน
 8. การจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่ดำเนินการในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ

ของวิศวกรของผู้ว่าจ้าง

 1. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างประจำวัน
 2. มีการประชุมและรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในระหว่างเดือน
 3. มีการจัดทำรายงานความปลอดภัยในระหว่างเดือน
 4. มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุในระหว่างเดือน
 5. มีการดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นให้แก่บุคลากรทุกคน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบข้องผู้รับจ้างเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามที่วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามองค์ประกอบของงานที่ระบุในคุณลักษณะและข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างให้เร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ทางผู้ควบคุมงาน และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ได้แนะนำให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมสัตว์ทหารบก เนื่องจากสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ได้ออกหนังสือ ที่ คค 0707.2/0966 ลว 26 มีนาคม 2563เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ของกรมสัตว์ทหารบก ให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยแนบสำเนาหนังสือกรมการสัตว์ทหารบก ด่วนที่สุด ที่ กห 0448/870 ลว. 19 มีนาคม 2563 จำนวน
1 แผ่น มาด้วย