บทที่ 2 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

 

2.1  ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้าประจำเดือน มีนาคม 2563เท่ากับ 2.48% ผลงานสะสม เท่ากับ 8.57%แสดงดังต่อไปนี้

 1. งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.007%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.011%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.036 %

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.028%

รวมแผนงาน งานทั่วไปฯ คิดเป็น 0.082 % ของโครงการฯ

 

2.งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก

 • งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.(จำนวน 103 ต้น ยาวเฉลี่ย 42.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.531%

 • งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จำนวน 32 ต้น ยาวเฉลี่ย 44.00 ม.)

รวมแผนงานคิดเป็น                     1.095%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.1 (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.052%

 • งานงานป้องกันดินพังทลายของหลุมขุดฐานราก (Steel Sheet Pile และระบบค้ำยัน)

รวมแผนงานคิดเป็น                     0.721%

รวมแผนงาน งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก คิดเป็น 2.399% ของโครงการฯ

 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

2.2  รายละเอียดของความก้าวหน้าในสายทาง

ที่ปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าของงาน และนำมาจัดทำเป็น S-CURVE เปรียบเทียบกันระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 2.2-1

รูปที่ 2.2-1 S-CURVE เปรียบเทียบระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้างของโครงการจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด

2.3  สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

 

ในเดือน มีนาคม 2563 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง แต่ไม่มีการตรวจรับงานใดๆ ดังสรุปในตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1 สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

2.4  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองทีฆายุ
 • กรมธนารักษ์ พื้นที่นครปฐม

 

2.5  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาหน้างาน: เครื่องจักรที่ใช้ในงานเสาเข็มเจาะ อยู่ในสภาพไม่พร้อมปฏิบัติงานหลายครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้แนะนำให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการประสานงานกับ
บริษัท ซี.เค. บอร์น ไพพ์ จำกัด ให้นำเครื่องจักรที่มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ามาในโครงการฯ ให้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ผู้รับจ้างได้แก้ปัญหาแล้ว

 

ปัญหางานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร:

ผู้รับจ้างมิได้ส่งแผนจัดการจราจรชั่วคราวแก่ที่ปรึกษา

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่ง แผนจัดการจราจรชั่วคราวแก่ที่ปรึกษาให้เร็วที่สุดเนื่องจากกรมทางหลวงชนบท ได้ออกหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ของกรมสัตว์ทหารบก แล้ว

 

ปัญหางานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง:

ผู้รับจ้างยังมิได้ดำเนินการตามองค์ประกอบของงานที่ระบุในคุณลักษณะและข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้

หลักฐานซึ่งแสดงว่า จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยของโครงการฯ

 1. หลักฐานซึ่งแสดงว่าการประกันภัยทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว(ยังมิได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการฯ)
 2. สำเนาเงื่อนไขการประกันภัยต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาพร้อมทั้งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน(ยังมิได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยโครงการฯ)
 3. มีขั้นตอนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุข
 4. มีคู่มือความปลอดภัยและแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย
 5. มีแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน
 6. มีผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง( จป. วิชาชีพ)
 7. มีการ์ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นเป็นครั้งที่ 1 ของโครงการให้แก่ บุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกคน
 8. การจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่ดำเนินการในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ

ของวิศวกรของผู้ว่าจ้าง

 1. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างประจำวัน
 2. มีการประชุมและรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในระหว่างเดือน
 3. มีการจัดทำรายงานความปลอดภัยในระหว่างเดือน
 4. มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุในระหว่างเดือน
 5. มีการดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นให้แก่บุคลากรทุกคน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบข้องผู้รับจ้างเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตามที่วิศวกรของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด

แนวทางแก้ปัญหา: ที่ปรึกษาได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามองค์ประกอบของงานที่ระบุในคุณลักษณะและข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างให้เร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ทางผู้ควบคุมงาน และที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ได้แนะนำให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมสัตว์ทหารบก เนื่องจากสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ได้ออกหนังสือ ที่ คค 0707.2/0966 ลว 26 มีนาคม 2563เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ของกรมสัตว์ทหารบก ให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยแนบสำเนาหนังสือกรมการสัตว์ทหารบก ด่วนที่สุด ที่ กห 0448/870 ลว. 19 มีนาคม 2563 จำนวน
1 แผ่น มาด้วย