บทที่ 3 รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

บทที่ 3

รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

3.1      รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

ในเดือน เมษายน 2563 ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

3.1.1    การควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง มีรายละเอียดการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานตามที่กล่าวในบทที่ 2 ข้อ2.2 รายละเอียดความก้าวหน้าของงานในสายทาง

ผลความก้าวหน้าในช่วงเดือนเมษายน 2563แสดงไว้ในตารางที่ 3.1-1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษา

3.2      การตรวจสอบการอนุมัติการใช้วัสดุ

ได้แสดงเกณฑ์การทดสอบGeneral Test และ Control Test แสดงไว้ในตารางที่ 3.2-1 – 3.2-3 ดังนี้

ตารางที่ 3.2-1 ตารางการทดสอบ General Test และ Control Test

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023แยก ทล.4 บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-30เมษายน2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.2 ตารางผลการทดสอบวัสดุ General Test

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023 แยก ทล.4 บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-30เมษายน 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.3 ตารางผลการทดสอบวัสดุ Control Test

3.3      การจัดการประชุมและการจัดส่งเอกสาร

3.3.1 การจัดการประชุม

  • การประชุมหาข้อยุติกรณีเรื่องร้องเรียนของ นางสาวบุญเรือน ฉั่วตระกูล

3.3.2 การจัดส่งเอกสาร

ในการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างดังนี้

  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน เมษายน 2563
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563