บทที่ 4 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

บทที่ 4

แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

 

แผนงานก่อสร้างประจำเดือนพฤษภาคม2563คาดว่าจะได้ผลงานเท่ากับ 3.23%ของโครงการฯ คิดเป็นมูลค่ารวม6,821,613.68บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1      แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

1.  งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

คิดเป็น                      0.007%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

คิดเป็น                      0.011%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

คิดเป็น                      0.036%

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

คิดเป็น                      0.028%

รวมแผนงานงานทั่วไปฯคิดเป็น 0.082% ของโครงการ

 

2.งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก

 • งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.(จำนวน 103 ต้น ยาวเฉลี่ย 42.00 ม.)

คิดเป็น                      1.168%

 • งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. (จำนวน 32 ต้น ยาวเฉลี่ย 44.00 ม.)

คิดเป็น                     0.782%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.1 (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื้น)

คิดเป็น                     0.030%

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.3

คิดเป็น                     0.288%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานเหล็กเสริม SD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.

คิดเป็น                     0.032%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานเหล็กเสริม SD40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.

คิดเป็น                     0.111 %

 • งานโครงสร้างฐานรากงานขุดดินและกลบกลับ

คิดเป็น                     0.563%

 

รวมแผนงาน งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก คิดเป็น 2.974% ของโครงการ

3.โครงสร้างส่วนล่าง

 • คอนกรีตชนิด ค.3

คิดเป็น                     0.012%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40

คิดเป็น                     0.163%

 

รวมแผนงาน โครงสร้างส่วนล่าง คิดเป็น 0.176% ของโครงการ

 

4.2      แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

ที่ปรึกษามีแผนในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด สำหรับเดือนพฤษภาคม2563 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ควบคุมการก่อสร้างตามรายละเอียดในสัญญา
 2. การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
 3. ตรวจสอบแผนงาน
 4. ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้างก่อสร้าง
 5. เก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน
 6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
 7. การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม2563
 8. จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม2563
 9. การประชุมและประสานงาน
  • ประชุมร่วมระหว่างนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง