บทที่ 2 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

2.1      ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้าประจำเดือน ตุลาคม 2563เท่ากับ 8.44%ผลงานสะสม เท่ากับ
40.24%แสดงดังต่อไปนี้

 1. งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

คิดเป็น                      0.009%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

คิดเป็น                      0.029%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

คิดเป็น                      0.028%

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

คิดเป็น                      0.023 %

รวมผลงาน งานทั่วไปฯ คิดเป็น 0.089% ของโครงการฯ

 

2.งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก

 • งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตชนิด ค.3

คิดเป็น                     0.131%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.

คิดเป็น                     0.026%

 • งานโครงสร้างฐานรากงานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28มม.

คิดเป็น                     0.084%

 • งานขุดดินและกลบกลับ

คิดเป็น                     0.005%

 

รวมผลงาน งานเสาเข็มและโครงสร้างฐานราก คิดเป็น 0.246% ของโครงการฯ

 

 1. งานโครงสร้างส่วนล่าง

งานโครงสร้างตอม่อ

 • คอนกรีตชนิด ค.3

คิดเป็น                     0.353%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

คิดเป็น                     0.018%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16มม.

คิดเป็น                     0.024%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20มม.

คิดเป็น                     0.020%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25มม.

คิดเป็น                     0.014%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28มม.

คิดเป็น                     0.274%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28มม.

คิดเป็น                     0.274%

 

งานโครงสร้าง Abutment

 • คอนกรีตชนิด ค.1 (คอนกรีตหยาบรวมทรายหยาบรองพื่น)

คิดเป็น                     0.009%

 • คอนกรีตชนิด ค.3

คิดเป็น                     0.126%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16มม.

คิดเป็น                     0.037%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28มม.

คิดเป็น                     0.036%

 

รวมผลงาน งานโครงสร้างส่วนล่างคิดเป็น 0.911% ของโครงการฯ

 

4.งานโครงสร้างส่วนบน

 • งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง ชนิด I-Girder ขนาด 0.50x1.20 ม.ยาว 18 ม.(G1)

คิดเป็น                     1.911%

 • งานติดตั้งคานอัดแรง (รวมค่าขนส่ง)

คิดเป็น                     0.076%

 • งานคานขวางตัวกลาง (Intermediate Diaphragm)

คิดเป็น                     0.0005 %

 • งานคานขวางตัวริม (End Diaphragm)

คิดเป็น                     0.0004%

 • งานแผ่นยางรองคาน ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad ขนาด 350x400x45 มม.

คิดเป็น                     0.0006%

 

รวมผลงาน งานโครงสร้างส่วนบนคิดเป็น 1.988% ของโครงการฯ

 

5.งานโครงสร้างอื่น

 • พื้นบนเสาเข็ม

คิดเป็น                     0.466%

รวมผลงาน งานโครงสร้างอื่นคิดเป็น 0.466% ของโครงการฯ

 

          6.  ค่าใช้จ่ายสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย

คิดเป็น                     4.739%

 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

2.2 รายละเอียดของความก้าวหน้าในสายทาง

ที่ปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าของงาน และนำมาจัดทำเป็น S-CURVE เปรียบเทียบกันระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 2.2-1
 
2.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง
ในเดือน กันยายน 2563 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและการตรวจรับงาน ดังสรุปในตารางที่ 2.3-1
ตารางที่ 2.3-1 สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง
 
2.4 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทางหลวงชนบท
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม
 
2.5 ปัญหาและอุปสรรค
ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ในบางวันไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดินมีสภาพเป็นโคลนเละ