บทที่ 3 รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

บทที่ 3
รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
 
3.1 รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ในเดือน ตุลาคม2563 ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้
3.1.1 การควบคุมงานก่อสร้าง
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง มีรายละเอียดการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานตามที่กล่าวในบทที่ 2 ข้อ2.2 รายละเอียดความก้าวหน้าของงานในสายทาง
ผลความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 3.1.1 ดังนี้
 
ตารางที่ 3.1.1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษา
3.2 การตรวจสอบการอนุมัติการใช้วัสดุ
ได้แสดงเกณฑ์การทดสอบGeneral Test และ Control Test แสดงไว้ในตารางที่ 3.2.1– 3.2.2 ดังนี้
 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023 แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม
ผลการทดสอบวัสดุ
ในระหว่างวันที่ 1-31ตุลาคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง
ตารางที่ 3.2.1 ตารางผลการทดสอบวัสดุ General Test
 
 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023 แยก ทล.4 – บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม
ผลการทดสอบวัสดุ
ในระหว่างวันที่ 1-31ตุลาคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง
ตารางที่ 3.2.2ตารางผลการทดสอบวัสดุ Control Test
 
3.3 การจัดการประชุมและการจัดส่งเอกสาร
3.3.1 การจัดการประชุม
การประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างโครงการ
 
3.3.2 การจัดส่งเอกสาร
ในการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างดังนี้
หนังสือระหว่าง ที่ปรึกษา ถึง โครงการฯ
 
 
หนังสือระหว่าง ที่ปรึกษา ถึง ผู้รับจ้าง
 
 
หนังสือระหว่าง โครงการฯ ถึง ที่ปรึกษา 
 
 
 
หนังสือระหว่าง ผู้รับจ้าง ถึง ที่ปรึกษา