บทที่ 4 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

บทที่ 4
แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป
 
แผนงานก่อสร้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563คาดว่าจะได้ผลงานเท่ากับ 4.18%ของโครงการฯ คิดเป็นมูลค่ารวม 8,830,157.22 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป
1.  งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน
ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม
คิดเป็น 0.009%
งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)
คิดเป็น 0.029%
งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร
คิดเป็น 0.028%
งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง
คิดเป็น 0.023%
รวมแผนงานงานทั่วไปฯคิดเป็น 0.089% ของโครงการ
 
2. งานโครงสร้างส่วนบน
งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง ชนิด I - Girder ขนาด 0.50x1.20 ม.ยาว 18 ม.(G1)
คิดเป็น 1.911%
งานติดตั้งคานอัดแรง (รวมค่าขนส่ง)
คิดเป็น 0.326%
งานคานขวางตัวกลาง (Intermediate Diaphragm)
คิดเป็น 0.282%
งานคานขวางตัวริม (End Diaphragm)
คิดเป็น 0.282%
 
 
 
งานแผ่นยางรองคาน ชนิด Laminated Elastomeric Bearing Pad ขนาด 350x400x45 มม.
คิดเป็น 0.345%
 
รวมแผนงาน โครงสร้างส่วนบน คิดเป็น 3.146% ของโครงการ
 
3. งานโครงสร้างอื่นๆ
ผนัง MSE Wall
คิดเป็น 0.466%
 
รวมแผนงาน โครงสร้างอื่นๆ คิดเป็น 0.616% ของโครงการ
 
4. งานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและการรถไฟแห่งประเทศไทย
คิดเป็น 0.237%
 
รวมแผนงาน งานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและการรถไฟแห่งประเทศไทย คิดเป็น 
0.237% ของโครงการ
 
4.2 แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไ
ที่ปรึกษามีแผนในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ควบคุมการก่อสร้างตามรายละเอียดในสัญญา
2. การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
3. ตรวจสอบแผนงาน
4. ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้างก่อสร้าง
5. เก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
7. การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ
- จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- จัดทำรายงานการจัดทำเว็บไซต์ (Web Site) โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
8. การประชุมและประสานงาน
- ประชุมติดตามความก้าวหน้า ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง