ภาคผนวก ก การจัดการบุคลากร

การบริหารโครงการงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023

แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม

บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท

 1. คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

1.  นายประศักดิ์  บัณฑุนาค             รองอธิบดี                   ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

2.นางสาวฉัตรนภา   รักชาติเจริญ       ผส.กม.                     กรรมการตรวจการจ้าง

3.นายอภิชัย   วชิระปราการพงษ์        วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สกส.        กรรมการตรวจการจ้าง

4.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม                         กรรมการตรวจการจ้าง

5.นายกนกเทพ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

                                            รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

                                                      วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา

                                                      (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

                                                      (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)             กรรมการตรวจการจ้าง

6.นางสาวสิริลักษณ์  โง่นใจรักษ์          ผอ.สอก.สกส.                         กรรมการตรวจการจ้าง

 

 1. คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

1.  นายชัยณรงค์          องอาจวาณิชย์        วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สกส.         ประธานกรรมการ

2.  นายกนกเทพ          รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    ผอ.กคส.1 สกส.                     กรรมการ

3.  นายอภิชัย             วชิระปราการพงษ์    ผอ.กคพ. สกส.                       กรรมการ

4.  นายวลาวัต            บินอุมาร์              วิศวกรโยธาชำนาญการ สกส.      กรรมการ

5.  นายเก่งกาจ           ธีรวัฒน์                วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.        กรรมการ

 

 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ

1.นายจีรศักดิ์เจียมสมบุญ                นายช่างโยธาชำนาญงาน สกส.     เป็นหัวหน้า

2.  นายเก่งกาจ             ธีรวัฒน์                วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.

3.  นายเอกภาพ            ประเสริฐสังข์                   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บุคลากรบริษัทที่ปรึกษา

 1. นายประทาน              นรพัลลภ                   ผู้จัดการโครงการ
 2. นายสมศักดิ์                สถิตเกษมสานต์            วิศวกรโครงการ
 3. นายโสภณ                 ซอโฉม                     วิศวกรโครงสร้าง
 4. ดร.สมชาย                 ประยงค์พันธ์               วิศวกรปฐพีกลศาสตร์/ฐานราก
 5. นายสิทธิพร                สุพิชชากุล                  วิศวกรระบายน้ำ/ชลศาสตร์
 6. นายสุทธิชัย                พัวพันประเสริฐ            วิศวกรไฟฟ้า
 7. นายธน                      ชำนาญกิจ                 วิศวกรมีประสบการณ์
 8. นายอุดม                   จิตตวิเชียร                 ช่างเทคนิค
 9. นายปฐพล                 เขียวอรุณ                  ช่างเทคนิค
 10. นางสาวกนิษฐา            เหลืองงามขำ               ผู้ช่วยวิศวกร1
 11. นายเอกราช                ปัญญาโรจน์               ผู้ช่วยวิศวกร2
 12. นางสาวอรกร              ลือพักตรา                  เลขานุการ

บุคลากรบริษัทผู้รับจ้าง

 1. นางวรรณา                 เจียรพันธุ์                            กรรมการผู้จัดการ
 2. นายนที                   เจียรพันธุ์                            ผู้จัดการโครงการ
 3. นายอดิศักดิ์                กันเมล์                               วิศวกรโครงการ
 4. นายอิศรา                  สุวรรณธาดา                        วิศวกรสนาม
 5. นายวรเดช             แสงสุวรรณ                          โฟร์แมนงานโครงสร้าง
 6. นายสรุชาติ           ไชยต้นเทือก                         โฟร์แมนงานแอสฟัลท์ติกฯ
 7. นายจรัล                พันนุภภา                            โฟร์แมนควบคุมการขนส่งวัสดุ