บทที่ 2 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

2.1      ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

ความก้าวหน้าประจำเดือน พฤษภาคม 2564เท่ากับ 8.06%ผลงานสะสม เท่ากับ
92.60%แสดงดังต่อไปนี้

 1. งานทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการควบคุมงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับงานสนาม

คิดเป็น                      0.009%

 • งานจัดหายานพาหนะ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา)

คิดเป็น                      0.029%

 • งานบำรุงรักษาทางและป้องกันผลกระทบด้านการจราจร

คิดเป็น                      0.028%

 • งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

คิดเป็น                      0.003%

 • งานควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะก่อสร้าง

คิดเป็น                      0.023 %

รวมผลงาน งานทั่วไปฯ คิดเป็น 0.092% ของโครงการฯ

 

 1. งานโครงสร้างส่วนบน

งานโครงสร้างพื่นสะพาน

งานราวสะพาน

งานราวกันตกด้านข้าง

 • คอนกรีตชนิด ค.3

คิดเป็น                     0.108%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SR24ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

คิดเป็น                     0.022%

 • งานเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ SD40ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12มม.

คิดเป็น                     0.036%

 • งานทางเท้า

คิดเป็น                     0.548%

 

งานอื่นๆ

งานแท่นติดตั้งเสาไฟฟ้า (บนสะพาน)

คิดเป็น                     0.039%

 

งานกำแพงกันเสียง (บนสะพาน)

 • แบบทึบแสง (ชนิดดูดซับเสียง) ความสูง2 เมตร พร้อมเสา - โครงยึด และอุปกรณ์

คิดเป็น                     0.112%

 • แบบชนิดใส พร้อมเส้นใยในลอน หนา 15 มม. ความสูง 2.00 ม. พร้อมโครงยึดและอุปกรณ์

คิดเป็น                     0.244%

งานระบบระบายน้ำบนสะพาน

 • ท่อ HDPE PIPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 ม.

คิดเป็น                     0.173%

รวมผลงาน งานโครงสร้างส่วนบนคิดเป็น 1.283% ของโครงการฯ

 

 1. งานส่วนประกอบอื่น

งานไฟฟ้าแสงสว่าง

คิดเป็น                     5.765%

 

รวมผลงาน งานโครงสร้างอื่นคิดเป็น 5.765% ของโครงการฯ

 

ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

2.2      รายละเอียดของความก้าวหน้าในสายทาง

 

ที่ปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าของงาน และนำมาจัดทำเป็น S-CURVE เปรียบเทียบกันระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 2.2-1

รูปที่ 2.2-1 S-CURVE เปรียบเทียบระหว่างแผนงานและผลงานก่อสร้างของโครงการจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด

2.3      สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

 

ในเดือน พฤษภาคม2564 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและการตรวจรับงาน ดังสรุปในตารางที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1 สรุปการเบิกจ่ายเงินของผู้รับจ้าง

2.4      การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กรมทางหลวงชนบท
 • แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม

 

2.5      ปัญหาและอุปสรรค

 

-  ไม่มี -