บทที่ 3 รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

บทที่ 3

รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

3.1      รายงานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

ในเดือน พฤษภาคม2564 ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

3.1.1    การควบคุมงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง มีรายละเอียดการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานตามที่กล่าวในบทที่ 2 ข้อ2.2 รายละเอียดความก้าวหน้าของงานในสายทาง

ผลความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 3.1.1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1.1 สรุปผลงานความก้าวหน้าของบริษัทที่ปรึกษา

3.2      การตรวจสอบการอนุมัติการใช้วัสดุ

 

ได้แสดงเกณฑ์การทดสอบGeneral Test และ Control Test แสดงไว้ในตารางที่ 3.2.1– 3.2.2 ดังนี้

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023แยก ทล.4 บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-31พฤษภาคม 2564ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

ตารางที่ 3.2.1 ตารางผลการทดสอบวัสดุ General Test

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ. 1023 แยก ทล.4 บ้านวัดละมุด อ.เมือง,นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง

ผลการทดสอบวัสดุ

ในระหว่างวันที่ 1-31พฤษภาคม 2564ผู้ว่าจ้างได้เสนอหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุถึงที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวมีผลทดสอบดังตาราง

 

ตารางที่ 3.2.2ตารางผลการทดสอบวัสดุ Control Test

 

3.3      การจัดการประชุมและการจัดส่งเอกสาร

3.3.1 การจัดการประชุม

- ไม่มี-

 

3.3.2 การจัดส่งเอกสาร

ในการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการจัดส่งเอกสารหนังสือต่างๆ ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างดังนี้

หนังสือระหว่าง ที่ปรึกษา ถึง โครงการฯ

 

หนังสือระหว่าง ที่ปรึกษา ถึง ผู้รับจ้าง 

 

 

หนังสือระหว่าง โครงการฯ ถึง ที่ปรึกษา 

 

หนังสือระหว่าง ผู้รับจ้าง ถึง ที่ปรึกษา