บทที่ 4 แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

 

บทที่ 4

แผนงานก่อสร้างและแผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

 

แผนงานก่อสร้างประจำเดือนมิถุนายน2564คาดว่าจะได้ผลงานเท่ากับ16.72%ของโครงการฯ คิดเป็นมูลค่ารวม35,279,868.80บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1      แผนงานก่อสร้างในเดือนถัดไป

 

 1. งานโครงสร้างส่วนบน
  • งานอื่นๆ

งานกำแพงกันเสียง (บนสะพาน)

 • แบบทึบแสง (ชนิดดูดซับเสียง) ความสูง2 เมตร พร้อมเสา - โครงยึด และอุปกรณ์

คิดเป็น                     1.792%

 • แบบชนิดใส พร้อมเส้นใยในลอน หนา 15 มม. ความสูง 2.00 ม. พร้อมโครงยึดและอุปกรณ์

คิดเป็น                     3.420%

 

งานระบบระบายน้ำบนสะพาน

 • ท่อ HDPE PIPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 ม.

คิดเป็น                     0.173%

 •  บ่อพักน้ำขนาด 1.20x1.00x1.00 ม. สำหรับท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. 

คิดเป็น                     0.051%

 

รวมแผนงาน โครงสร้างส่วนบน คิดเป็น 5.436% ของโครงการ

 1. งานทาง

งานถนนต่อเชื่อมสะพาน

 • งานรองพื้นแอสฟัลต์ Prime Coat (MC70)

คิดเป็น                       0.033%

 • งานชั้นแอสฟัลต์ยึดเกาะ Tack Coat

คิดเป็น                       0.009 %

 

 • งานแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นรองผิวทาง (Binder Course) ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็น                       0.144%

 • งานงานแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นผิวทาง (Wearing Course) ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็น                       0.142%

 • งานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับระดับ (Leveling Course) ความหนา 0.05 - 0.15 เมตร

คิดเป็น                       0.144%

 

งานทางกลับรถใต้สะพาน

 • งานรองพื้นแอสฟัลต์ Prime Coat (MC70)

คิดเป็น                       0.091%

 • งานชั้นแอสฟัลต์ยึดเกาะ Tack Coat

คิดเป็น                       0.024 %

 • งานแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นรองผิวทาง (Binder Course) ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็น                       0.393 %

 • งานแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นผิวทาง (Wearing Course) ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็น                       0.388%

งานทางบริการเลียบรถไฟ

 • งานรองพื้นแอสฟัลต์ Prime Coat (MC70)

คิดเป็น                       0.080 %

 • งานชั้นแอสฟัลต์ยึดเกาะ Tack Coat

คิดเป็น                       0.021%

 • งานแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นรองผิวทาง (Binder Course) ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็น                       0.346 %

 • งานแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นผิวทาง (Wearing Course) ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็น                       0.341 %

งานระบบระบายน้ำ

 • งานรางดินระบายน้ำ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

คิดเป็น                       0.014%

 

 

 

งานทางเท้า

 • งานคันหินรางตื้น

คิดเป็น                       0.154%

 • งานคันหินปิดหลังทางเท้า

คิดเป็น                       0.041%

 • งานแผ่นพื้นทางเท้าขนาด 0.30 x 0.30 x 0.04 เมตร (สีแดง)

คิดเป็น                       0.756%

 

งานรั้วป้องกัน

 • งานรั้วเหล็กชุปกัลวาไนซ์ใต้สะพาน

คิดเป็น                     1.004%

 • งานรื้อย้ายรั้วบริเวณทางเรียบรถไฟ

คิดเป็น                     0.163%

 

รวมแผนงาน โครงสร้างอื่นๆ คิดเป็น 4.485% ของโครงการ

 

 1. งานส่วนประกอบอื่น
  • งานไฟฟ้าแสงสว่าง

คิดเป็น                     2.255%

 • งานป้ายเครื่องหมายจราจรและเครื่องอำนวยความปลอดภัย

คิดเป็น                     0.312%

 • งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

คิดเป็น                     4.083%

 

รวมแผนงาน ส่วนประกอบอื่น คิดเป็น 6.797% ของโครงการ

 

 

 

 

4.2      แผนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาในเดือนถัดไป

ที่ปรึกษามีแผนในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023แยก ทล.4-บ้านวัดละมุด สำหรับเดือนมิถุนายน2564 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ควบคุมการก่อสร้างตามรายละเอียดในสัญญา
 2. การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
 3. ตรวจสอบแผนงาน
 4. ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้างก่อสร้าง
 5. เก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงาน
 6. การประชาสัมพันธ์โครงการ
 7. การจัดทำเอกสารและการนำเสนอ
 8. จัดทำรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน มิถุนายน2564
 9. จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน มิถุนายน2564
 10. จัดทำรายงานการจัดทำเว็บไซต์ (Web Site) โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน2564
 11. การประชุมและประสานงาน
 12. ประชุมติดตามความก้าวหน้า ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง